Uspješno obrađena treća tema u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu, 20. ožujka, održano je predavanje za grupu 1, na temu Podizanja višegodišnjih nasada. Mag. ing. agr. Mario Stanić upoznao je polaznike s mjerama pri podizanju nasada, od onih jednostavnijih pa do radikalnih zahvata. Definirani su pojmovi struktura i tekstura tla, te načini kontrole i popravka značajki tla, računanje razmaka između redova, kao i računanje razmaka unutar reda. Na samom kraju pojašnjen je proces sadnje i odabir kvalitetnih sadnica.

Nakon ručka, sudionici su se zajedno s predavačem, dipl. ing. Ivom Blaženovićem, uputili u orašik partnera na projektu, Zorg-In-a d.o.o. Vršeno je dosađivanje- popuna praznih mjesta sadnicama kalemljenog oraha, poštujući sva pravila za kulturu oraha, specifična u odnosu na druge voćne vrste: veličina iskopanih jama, raspored oprašivača, gnojenje, nosivi kolci, zaštita od srneće divljači i sl.