Važnost zaštite bilja

U subotu, 10. srpnja, održana je još jedna edukacija o zaštiti bilja, ovoga puta za drugu grupu polaznika projekta Iuvenes fructus. Praktični dio edukacije održan je u prijepodnevnim satima. U skladu s planiranim teorijskim dijelom predavanja polaznicima su najprije objašnjeni osnovni principi upotrebe zaštitnih sredstva, kojih se trebaju pridržavati te je naglašena važnost odabira pesticida, njihova pravilna i pravovremena upotreba. Pojašnjeno je i značenje aktivne tvari, važnost doze, karence i tolerance kako bi polaznici u budućnosti uspješno i racionalno koristili sredstva za zaštitu bilja, štitili sebe i okoliš. U nastavku praktičnog dijela vršeno je uklanjanje omladika, odnosno odsjecanje mladica koje rastu iz donjeg dijela voćke. Pritom je naglašena važnost uklanjanja istih zbog održavanja zaštitnog pojasa upotrebom herbicida. Zatim je uslijedilo vezanje sadnica uz žicu koja im služi kao potporanj za pravilan rast i razvoj. Po završetku praktičnog dijela edukacije dezinficiran je sav korišteni alat.

U teorijskom dijelu nastave polaznici su imali priliku uvidjeti razlike između ekološkog, integriranog i konvencionalnog sustava gospodarenja, odnosno ograničenja korištenja pesticida u ekološkom i integriranom gospodarenju.