Obilježen Međunarodni dan Dječjih prava

Danas je obilježen Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta u vrtiću Anđeli čuvari koji djeluje pri Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. Odgajateljica je zajedno s djecom razgovarala o temeljnim pravima djeteta, njihovom ugrožavanju, ali i svemu onome što oni mogu učiniti kako bi odrastali sigurno i zaštićeno, što i jest glavna Konvecnije. Budući da se 19. studenog obilježava i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom, posebno su se osvrnuli na problem nasilja, gdje su kroz slikovite prikaze uvidjeli glavna obilježja nasilja i odrednice istog.

Deklaraciju o pravima djeteta usvojila je 1959. godine Generalna skupština UN-a, a trideset godina kasnije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina.

Konvencija o pravima djeteta međunarodni je dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum u području ljudskih prava u povijesti. 

Dječjim pravima štite se sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakomu djetetu trebaju osigurati mogućnost da ostvari sve svoje potencijale. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno poštovati i tuđa prava.

Dostupno i kvalitetno obrazovanje pravo je svakoga pojedinca i jedno je od osnovnih ljudskih prava, a predstavlja i temelj za ostvarivanje mnogih drugih ljudskih prava. Obrazovanje svima daje priliku da kreiraju svoju budućnost, osiguraju sebi i svojoj obitelji kvalitetniji život i aktivno sudjeluju u zajednici.

 

Prava se temelje na četiri opća načela:

Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“

Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.

Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.

Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.

Antonio Topalović