Održana četrnaesta edukacija za polaznike poljoprivrednog projekta

U subotu 11. lipnja održana je četrnaesta edukacija za polaznike na projektu Iuvenes fructus. Tema predavanja bili su štetnici voća. Štetnicima se smatraju one životinje koje mogu uzrokovati oštećenja na biljkama koja su od ekonomskog značaja bilo u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu, a to mogu biti kukci, grinje, nematode, puževi i drugo. Na predavanju je posebna pažnja pridana kukcima, kao najrasprostranjenijim štetnicima. Također, govorilo se o suzbijanju štetnika. Danas na tržištu postoji veliki broj kemijskih sredstava koji se koriste za njihovo suzbijanje, a osim tih kemijskih sredstava postoje i razni repelenti, feromonske klopke, te prirodni neprijatelji štetnika.

Štetnici koji se najčešće javljaju u voćnjacima našeg područja su jabučni savijač, kruškov moljac, crveni voćni pauk, lisne uši, jabučna buha, potkornjaci.

U skladu s teorijskim dijelom predavanja, polaznici su ovaj put imali priliku uživo vidjeti jabučnu krvavu uš u nasadima jabuke. Pristupili su i uklanjanju omladika koji raste iz podloge tj. donjeg dijela voćke. To su nepotrebne mladice koje crpe hranjiva i otežavaju održavanje zaštitnog pojasa te ih je nužno redovno uklanjati.