Održana edukacija o zaštiti bilja za polaznike projekta Iuvenes fructus

U subotu osmog srpnja održana je osamnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. U teorijskom dijelu nastave govorilo se o zaštiti bilja. Od postanka čovjek ima potrebu da se hrani, a povećanjem broja ljudi, dolazi i do potrebe za uzgajanjem kultura potrebnih za ishranu, te povećanjem  površina pod istim. S povećanjem površina pod poljoprivrednim kulturama, povećava se i potreba za zaštitom tih površina, obzirom da velike površine privlače i veliki broj štetnika i bolesti. Gotovo da ne postoji biljna vrsta koja ne podliježe utjecaju štetnika i bolesti. U zaštiti treba biti oprezan; sredstva za zaštitu koristiti racionalno, prateći uputstva za primjenu i odlaganje nakon korištenja. To je vrlo važno poštivati kako bi se minimizirao utjecaj na druge žive organizme, samog čovjeka i okoliš.

U praktičnom dijelu edukacije polaznicima je pojašnjeno kako se održava zaštitni pojas oko voćaka s naglaskom na mladim nasadima.  U starijim nasadima je opravdano koristiti zaštitna sredstva- herbicide ali u mladim nasadima se ipak zaštitni pojas mora održavati mehanički.  

Polaznici su praktični dio edukacije proveli u šljiviku tj. mladom nasadu šljiva gdje su uz pomoć alata uništavali korov oko mladih sadnica.