Prerušeni kralj

Zadnja nedjelja liturgijske godine nazvana je Isus Krist Kralj Svega Stvorenja. Liturgijska čitanja nam donose već dobro poznatu zgodu na općem sudu kada Krist razlučuje ovce od jaraca. Slušateljima toga doba slika ovaca i jaraca lako je shvatljiva. Iako i ovce i jarci idu zajedno na ispašu, noću ovce radije leže na otvorenom dok su jarci u zatvorenim torovima u mraku. Ovce su umiljatije i mirnije dok su jarci nekako divlji i agresivniji. Tom seoskom slikom Isus se služi kako bi jasnije oslikao diobu ljudi. Ta dioba ljudi proizvod je njihovog slobodnog opredjeljenja. Kao i u prošlotjednim čitanjima druga polovica ljudi pokušava se opravdati, kao onaj sluga koji je zakopao svoj talenat. Ali kralj njihovo neznanje ne prihvaća kao opravdanje, čak i ne ulazi u daljnju raspravu s njima nego im dodjeljuje mjesto koje je otprije bilo pripravljeno sljedbenicima sotoninim.
U opisanom događaju Isus sebe naziva kraljem. Tijekom povijesti bilo je iznimki kada bi neki kralj prerušen izišao među ljude kako bi stekao pravu sliku što ljudi misle o samom kralju kao i kvaliteti života u njegovu kraljevstvu. Pa i Isusov govor na općem sudu stvara dojam o prerušenom kralju. Jedna od razlika između prerušenih zemaljskih kraljeva i Kralja svega stvorenja jeste što su se oni zbog nečega prerušavali dok Isus sebe prikazuje ne kao onog prerušenog nego identičnog ljudima u potrebi. Kao da mijenja uloge, tako nije više kralj nego sluga. Temeljni smisao sluge jeste biti nekomu na usluzi. Upravo tako je opisan sam Bog u prvom čitanju. Za razliku od zemaljskih kraljeva koji su se kitili svakojakim prstenjima i žezlima, ovog nebeskog možemo zamisliti kao pastira sa štapom u ruci noseći prvu pomoć kroz trnovit put kako bi okupio svoje ovce. Uz dobivenu skrb uključena je i ulaznica u Kraljevstvo nebesko.

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17
  
Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se
pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i
skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam
ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu,

povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A
vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između
ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 23, 1-3.5-6
Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje: 1Kor 15, 20-26.28  

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 25, 31-46 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to
vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku
vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.

 

Piše vlč. Stipica Lešić