Because we care: Održano predavanje na temu Svjedočenje nasilju od strane djece i mladih – uzroci i posljedice

U ponedjeljak, 28. studenog 2023. godine u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ održano je plenarno predavanje Svjedočenje nasilju od strane djece i mladih – uzroci i posljedice, koje je vodio prof.dr. Elmedin Muratbegović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Plenarno predavanje održano je u sklopu projekta Because we care, a okupilo je više od 50 stručnjaka koji kroz svoj profesionalni rad imaju direktni kontakt s djecom i mladima.

U prvom dijelu predavanja, profesor Muratbegović osvrnuo se na etiologiju i fenomenologiju nasilja nad djecom, te spomenuo kako je nasilja svakodnevna realnost tisuće djece na području Zapadnog Balkana te da je više od polovine dječaka i djevojčica u dobi od dvije do 14 godina najmanje jednom bilo izloženo nekom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane članova obitelji. U sklopu predavanja, spomenute su i posljedice nasilja nad djecom, te da vrlo često djeca koja pretrpe nasilje i svjedoče nasilju mogu steći utisak da je takvo ponašanje društveno prihvatljivo. U nastavku, profesor Muratbegović osvrnuo se na primarnu fenomenologiju te tako spomenuo zanemarivanje, fizičko nasilje, psihološko nasilje te seksualno nasilje. Posebna pažnja posvećena je vršnjačkom nasilju te načinima kako primijetiti da je dijete žrtva vršnjačkog nasilja, kao i nasilju u digitalnom okruženju (cyberbullying) što je vrlo česta pojava u današnjem svijetu. Kada je u pitanju nasilje u/oko obitelji, profesor je spomenuo kako je nasilje nad djecom usko vezano i uz obiteljsko nasilje te se osvrnuo i na nedavne slučajeve femicida u BiH.   

U drugom dijelu predavanja, fokus je bio na temi Svjedočenje nasilju od strane djeteta kao temelj transgeneracijskog prenosa nasilnih oblika ponašanja, te su detaljno spomenute posljedice svjedočenja nasilju na emocionalnom, ponašajnom, kognitivnom i socijalnom planu. Tako je spomenuto da mnoga djeca koja su bili svjedoci nasilja u obitelji vrlo često pate od depresije, anksioznosti, strahova, imaju poteškoće čitanja, govora i učenja, te teško stvaraju vršnjačke odnose.

Na samom kraju plenarnog predavanja, sudionicima se obratio i gospodin Hasan Begić, inspektor za prevenciju maloljetničkog prestupništva Uprave MUP-a KS-a, koji je predstavio strategije Uprave policije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad s maloljetnicima. Spomenuo je aktivnosti policije  u zajednici, u sklopu kojih posjećuju osnovne i srednje škole te održavaju edukativne radionice na različite teme, te se osvrnuo i na uspješnu međuinstitucionalnu suradnju u Kantonu Sarajevo.

Projekt zaštite djece – Because we care koje Centar za mlade realizira od 2018. godine, ima za cilj educirati socijalne djelatnike, stručne suradnike, nastavnike, zdravstvene djelatnike i sve one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu i zaštitili ih od moguće opasnosti minimizirajući utjecaj rizika.