Održana dvodnevna edukacija za dobitnike start-up poticaja na projektu Iuvenes fructus

U razdoblju od 1. do 3. prosinca održana je dvodnevna edukacija za dobitnike start-up poticaja u prvom ciklusu projekta Iuvenes fructus, na temu mogućnost korištenja potpora u poljoprivredi putem nacionalnih i EU programa. Edukaciju su vodila dva predavača- Slavica Ašonja, mag. ekonomije i Bojan Ćikić, dipl. ing. za agroekonomiju.

Tokom dvodnevnog predavanja u okviru projekta Iuvenes fructus  učesnicima su predavači najprije predstavili strukturu dostupne podrške u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini s naglaskom na vrstu podrške, izvore financiranja, vrste korisničkih grupa i opće procedure.

Nakon toga, naglasak je stavljen na domaće fondove (općinski, kantonalni, entitetski nivo) na kojem su predstavljanje mogućnosti i načini dobivanja sredstava iz ovih izvora. Odmah nakon domaćih fondova, veliki fokus predavanja usmjeren je na međunarodne donatore gdje su se obrađivale teme, koji međunarodni donatori vrše financiranje agrarnog sektora, koji su uslovi i procedure apliciranja, koji su trenutni trendovi u financiranju i drugo. Predstavljeni su fondovi kod donatora kao što su EU, UNDP, FAO, Caritas, USAID, IFAD i drugi.

Način podnošenja aplikacije i vrsta dokumenata koji se mogu naći kao obavezan materijal za podnošenje prijava su također bili predmet predavanja, a značajno vrijeme bilo je posvećeno poslovnom planiranju. Tokom predavanja, predstavljeni su primjeri dobre prakse udruženja, zadruga i fizičkih lica sa kojima su predavači radili, a koji su povukli značajna sredstva za svoje poslovne poduhvate.

Tokom predavanja, predavači su uspostavili interakciju i gotovo svi učesnici su postavljali pitanja, iznosili svoja mišljenja kao i izazove sa kojima susreću u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u agrobiznisu.

Susret je završio u nedjelju, sv. Misom i ručkom.