Mali signali

U liturgijskim čitanjima ove nedjelje Crkva nam daje odlomak teksta apostola Pavla iz 1 Poslanice Korinćanima. Ako se prisjetimo ovog tjedna smo slavili blagdan Obraćenja sv. Pavla. Zanimljivo je kako Pavao – koji je proveo mnogo noći po tamnicama, prekomjernih batina, čestih pogibli, šibanja, brodoloma, kamenovanja, napada od razbojnika i sunarodnjaka, ponekad bez hrane i pila u studeni i golotinji, te uza sve to posteći – piše zajednici u Korintu kako bi volio da budu bezbrižni. Nakon ovog svega što je Pavao doživio, za njega bi itekako mogli zaključiti kako uopće nije imao bezbrižan život, ali čitajući ovo kako on druge hrabri na
bezbrižnost javlja nam se nedoumica kako je mogao postići takvo stanje. Mislim kako se odgovor krije u zadnjoj rečenici ovog odlomka koju je uputio Korinćanima, a u kojoj spominje privrženost Bogu. Upravo mu je ona pomogla postići takvo stanje, jer privrženost u odnosima podrazumijeva traženje i održavanje bliskosti s nekime. Privrženost podrazumijeva i ovisnost prema drugom objektu ili osobi, a sve počinje malim signalima. Zato je od velike važnosti kakav stil privrženosti ćemo usvojiti u našim najranijim fazama života, iako on ne određuje u potpunosti obrazac ponašanja, osjećanja i doživljavanja. Prateći današnje ponašanje ljudi prema
Crkvi i slušajući godišnje statistike o izlascima iz Crkve možemo zaključiti kako ljudi sve više gube privrženost prema istoj, a i dalje osjećaju privrženost prema Bogu. Jedan od razloga k tomu valja tražiti i u odgojnim metodama roditelja koji su primoravali svoju djecu odlaskom u Crkvu na misu ili vjeronauk strašeći ih Božjom kaznom ili ih uvjetujući kojekakvim zabranama misleći pritom kako će na taj način ostvariti one male signale za privrženost Bogu i Crkvi. Ovo je i nama prilika zapitati se na koji način mi pridonosimo kod
drugih privrženost Bogu i Crkvi.

Prvo čitanje: Pnz 18,15-20

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 95,1-2.6-9
Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Drugo čitanje: 1Kor 7,32-35

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 1,21-28

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.