Trening za dobitnike poticaja na projektu Iuvenes fructus

U subotu, 13. travnja održana je edukacija za dobitnike poticaja u prva dva ciklusa na projektu Iuvenes fructus. Gostujući predavač bila je gđa Tea Zerdelić, mag. ing. agr., a tema edukacije bila je Standardizacija u poljoprivrednoj proizvodnji.

Standardizacija u poljoprivredi odnosi se na uspostavljanje standarda, specifikacija i procedura koje se primjenjuju u različitim aspektima poljoprivredne proizvodnje kako bi se osigurala kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda. Polaznicima je predstavljeno niz aktivnosti za dobru proizvođačku praksu (G.A.P.) na plantažama i u jedinicama za rukovanje proizvodom.

Predavanje se odvijalo u dva glavna modula: Integrirano osiguranje farmi (IFA) i Procjena rizika u socijalnoj praksi (GRASP).
U prvom dijelu predavanja polaznicima je predstavljen postupak certifikacije u prehrambenoj industriji. Najveći fokus je zadržan na primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Glavne teme su se odnosile na prednosti certificiranog GLOBAL G.A.P. proizvoda, listama za samoocjenjivanje, pisanim radnim uputstvima i vođenju internih evidencija na farmi. Polaznicima je prezentirano niz slikovnih primjera iz prakse na koji način biti dobar proizvođač i prilagoditi izgled plantaže po zahtjevima GLOBAL G.A.P. standarda.
U drugom dijelu predavanja prezentirana je Procjena rizika u socijalnoj praksi (GRASP),
dodatak IFA standardu koji razmatra dobrobit angažiranih radnika na proizvodnim lokacijama. Predstavljene su glavne teme društvene odgovornosti: glas radnika i njihovo pravo na udruživanje, informacije o ljudskim i radnim pravima, indikatori ovih prava u svakodnevnim obvezama na proizvodnim lokacijama, te zaštita djece i mladih radnika.

Učesnicima je predloženo da na svojim plantažama malim koracima krenu u implementiranje standarda, pažljivo evidentiraju sve aktivnosti koje se odnose na agrotehničke mjere, prihranu, zaštitu i navodnjavanje. Preporuka je da se ukućanima i angažiranim radnicima prenesu higijenska pravila, te razviju procedure u slučaju nesreće na farmi.

Na predavanju su se dotakli ključni principi dobre poljoprivredne prakse i naglasili važnost njihove primjene u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kroz razgovor o održivoj upotrebi resursa, sigurnosti hrane, zaštiti okoliša, vidjelo se kako implementacija dobrih poljoprivrednih praksi može pridonijeti dugoročnoj održivosti i konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvoda te plasmanu na globalno tržište.

Ovim putem zahvaljujemo gđi Tei na susretljivosti i radujemo se budućim suradnjama.